HCM – Lớp Thiền Phát Triển Kỹ Năng Ngoại Cảm

HCM – Lớp Siam Reiki Cấp Độ 1

Hà Nội – Lớp Làm Việc Và Chữa Lành Tinh Thể

Hà Nội – Lớp Siam Reiki Cấp Độ 1

trị liệu Siam Reiki trực tiếp với 1 trị liệu viên cấp độ 2